Všeobecné smluvní podmínky


Rozsah a struktura:

Skupina poskytovatele provozuje různé skupiny produktů a služeb, které jsou všechny regulovány smluvními podmínkami. Proto se použijí pouze některé části těchto Všeobecných smluvních podmínek v závislost na příslušné službě nebo produktu.


Dodavatel (dále jen „poskytovatel“) v rámci těchto podmínek je (není-li v daném oddíle uvedeno jinak):

Společnost:

 • DNA Plus - Zentrum für Humangenetik
 • Gewerbegasse 6
 • 83395 Freilassing
 • Německo
 • Obchodní rejstřík: HRB 19437
 • Daňové číslo: 163/124/50295
 • Číslo UID: DE267251566

Kontakt

 • Tel: +49 8654 4803 808
 • Fax: 0043 662 42 50 99 44
 • Jednatel: Dr. Daniel Wallerstorfer
 • Email: office@dnaplus.de
 • Web: www.DNAplus.de/

Bankovní údaje

 • Banka: Sparkasse Berchtesgadener Land
 • Číslo účtu: 0020096327
 • Kód banky: 71050000
 • BIC: BYLADEM1BGL
 • IBAN: DE32710500000020096327

Všeobecné smluvní podmínky pro používání internetových fór


Rozsah

Následující všeobecné smluvní podmínky se týkají užívání těchto webových stránek, pokud jde o vztah mezi uživatelem a provozovatelem webových stránek (dále jen „poskytovatel“). Užívání fóra a komunitních funkcích je povoleno pouze tehdy, pokud uživatel tyto všeobecné smluvní podmínky přijme.


Registrace, účast, členství v komunitě

Předpokladem pro užívání fóra a komunity je předchozí registrace. Úspěšnou registrací se uživatel stává členem komunity. Na členství neexistuje nárok. Uživatel nesmí sdílet přístup s třetími stranami. Uživatel je povinen udržovat své přístupové údaje v tajnosti a chránit je před přístupem třetích stran.


Služby poskytovatele

Poskytovatel umožní uživateli publikovat příspěvky na svých webových stránkách v souladu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Poskytovatel umožní uživatelům zdarma přístup k diskusnímu fóru na základě svých technických a ekonomických schopností. Poskytovatel má zájem na tom, aby jeho služby byly dostupné. Poskytovatel nepřejímá žádné další závazky k plnění. Zejména uživatel nemá právo na nepřetržitou dostupnost služby. Poskytovatel nezaručuje přesnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a užitečnost poskytovaného obsahu.


Zřeknutí se odpovědnosti

Nároky na náhradu škody uživatele jsou vyloučeny, není-li níže uvedeno jinak. Výše uvedené zřeknutí se odpovědnosti se týká zákonných zástupců a pověřených osob poskytovatele v případě, že je nárok vznesen vůči nim.

Nároky na náhradu škody v souvislosti se škodami na životě, těle a zdraví a se škodami v souvislosti s porušením smlouvy jsou ze zřeknutí se odpovědnosti uvedeného v odstavci 1 vyloučeny. Zásadní smluvní závazky jsou ty, jejichž dodržení je nezbytné pro dosažení cíle smlouvy. Odpovědnost za škodu založená na úmyslném nebo hrubě nedbalostním porušení povinnosti poskytovatele, jeho zákonných zástupců nebo pověřených osob je ze zřeknutí se odpovědnosti rovněž vyloučená.


Povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje vůči poskytovateli, že nebude zveřejňovat příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Zejména se uživatel zavazuje nezveřejňovat příspěvky,

 • jejichž zveřejnění představuje trestný čin nebo přečin,
 • které porušují autorská práva, ochrannou známku nebo soutěžní právo,
 • které porušují zákon o právních službách,
 • které mají urážlivý, rasistický, diskriminační nebo pornografický obsah
 • nebo obsahují reklamu.

V případě porušení závazku podle odstavce 1 je poskytovatel oprávněn upravit nebo smazat příslušné příspěvky nebo zablokovat uživateli přístup. Uživatel se zavazuje nahradit poskytovateli škody spojené s porušením povinnosti. Poskytovatel má právo smazat příspěvky a obsah, pokud mohou představovat porušení. Poskytovatel má právo na osvobození od nároků třetích stran, které vzniknou porušením zákona uživatelem. Uživatel se zavazuje asistovat poskytovateli v obraně před těmito nároky. Uživatel je rovněž povinen převzít náklady na odpovídající právní obhajobu poskytovatele.


Převod práv

Ke každému příspěvku náleží uživateli autorská práva. Přidáním příspěvku k fóru však uživatel uděluje poskytovateli právo příspěvek zveřejnit a učinit ho permanentně dostupným na svých webových stránkách. Poskytovatel má právo přemísťovat příspěvky v rámci svých webových stránek a propojovat je s dalším obsahem. Poskytovatel má rovněž právo užívat obsah pro účely reklamy.

Uživateli nevzniká nárok vůči poskytovateli v souvislosti se zrušením nebo opravou příspěvků, které vytvořil.


Ukončení členství

Uživatel může ukončit členství při podání vhodného vysvětlení poskytovateli bez předchozího upozornění. Na jeho žádost pak poskytovatel zablokuje uživateli přístup. Poskytovatel je oprávněn ukončit členství uživatele na konci měsíce, přičemž výpovědní lhůta činí 2 týdny. V případě, že pro to existuje dobrý důvod, je poskytovatel oprávněn zablokovat uživateli přístup okamžitě a zrušit jeho členství bez předchozího upozornění. Při ukončení členství je poskytovatel oprávněn zablokovat uživateli přístup. V případě ukončení členství je poskytovatel oprávněn, ale nikoliv povinen, smazat obsah vytvořený uživatelem. Nárok uživatele na převedení obsahu, který vytvořil, je vyloučen.


Změna nebo přerušení nabídky

Poskytovatel je oprávněn své služby měnit. Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb po uplynutí výpovědní lhůty 2 týdnů. V případě ukončení poskytování služeb je poskytovatel oprávněn, ale nikoliv povinen, smazat obsah vytvořený uživatelem.


Všeobecné smluvní podmínky pro užívání portálu DNAnutriControl

Použitelnost

Přístupem k programu hubnutí prostřednictvím webových stránek „www.dnanutriplus.com“ včetně příslušných subdomén („webové stránky“) a použitím mobilní aplikace („aplikace“), uživatel („klient“) souhlasí s následujícími všeobecnými smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů („TaC“), přijímá je a uznává. Pokud klient s TaC nesouhlasí, musí od přístupu k programu hubnutí upustit.


Rozsah

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou podkladem pro smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem a zásady ochrany osobních údajů („smluvní vztah“).


Podmínky užívání

Pro používání webových stránek musí být v internetovém prohlížeči aktivován „JavaScript“. Ve všech prohlížečích je „JavaScript“ aktivován v rámci výchozích nastavení. V souvislosti s problémy s provozem nebo zobrazením webových stránek a souvisejících programů, které souvisejí s hardwarovým nebo softwarovým prostředím webových stránek (a není proto možné je přímo přiřadit k webovým stránkám a nespadají pod kontrolu provozovatele), neposkytuje poskytovatel žádnou podporu. To se týká zejména problémů, které souvisejí se zásadami IT bezpečnosti a nastavením klientova zastaralého prohlížeče (například Internet Explorer 8).


Klientova práva na užívání

V souladu s všeobecnými smluvními podmínkami zaručuje poskytovatel klientovi nevýlučné právo užívat informace zpřístupněné na webových stránkách nebo v aplikaci pro soukromé, jiné než obchodní a neveřejné osobní účely. Jakékoliv užívání pro veřejné nebo obchodní účely, zejména pak reprodukce, převod, modifikace a/nebo propojení webové stránky pro veřejné nebo obchodní účely, je v jakékoliv podobě zakázáno.


Heslo a uživatelské jméno

Během registrace si každý klient zvolí heslo a uživatelské jméno („identifikační údaje“). Registrace je potvrzena prostřednictvím e-mailu. Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za všechny následky, které mohou vzniknout zneužitím jeho identifikačních údajů. Pokud je zde důvod se domnívat, že k identifikačním údajům měla přístup třetí strana, je třeba heslo neprodleně změnit. Odpovědnost za údaje nese uživatel, dokud nejsou potvrzena systémem. Technický přístup k celému spektru služeb probíhá prostřednictvím poskytovatele zvoleného uživatelem a speciálního softwaru získaného uživatelem od třetích stran přes internet.


Duševní vlastnictví

Všechny prvky obsažené na webových stránkách nebo v aplikaci, zejména informace, recepty, data, obrázky, nákresy apod., jsou duševním vlastnictvím poskytovatele nebo pověřených třetích stran. Vykonávání práva na užívání uživateli nezakládá právo na výše uvedené prvky.

Nahrávání receptů a všech souvisejících dat a obrázků (souhrnně dále jen „recepty“) klientem vede k tomu, že všechna práva k receptům jsou bezplatně převedena na poskytovatele. Klient tímto převádí všechna taková práva na poskytovatele. Převod není omezen časově, místně, ani věcně. Kromě toho klient uděluje poskytovateli veškeré požadované souhlasy v souladu se zákonem o ochranně osobních údajů, které mohou být potřebné pro použití receptů jakožto součásti webových stránek nebo aplikace.


Zřeknutí se odpovědnosti

Veškerá odpovědnost poskytovatele v souvislosti s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, webovými stránkami nebo aplikací je výslovně vyloučena v rozsahu povoleném zákonem. Výslovně vyloučena je odpovědnost poskytovatele za škodu (včetně vedlejších škod, jako jsou následné škody nebo nepřímé škody nebo ztráta zisku) vzniklou na základě přístupu k webovým stránkám nebo aplikaci, jejich prvkům a/nebo na základě jejich užívání (recepty, rady, cvičení atd.) nebo na základě nemožnosti nebo omezení přístupu nebo užívání (jako jsou funkční výpadky, technická chyba atd.). Poskytovatel rovněž neodpovídá za zneužívání internetu a související škody způsobené viry a podobnými škodlivými prvky, ani za bezpečnostní chyby a selhání telekomunikačních sítí a internetu. Zejména není možné zaručit provozní připravenost internetu. Je možné, že dojde k chybám přenosu, technickým závadám, špatnému fungování, ilegálnímu vniknutí do sítě, přetížení sítě, záměrnému zablokování elektronického přístupu třetími stranami, přerušení nebo jiným nedostatkům na straně provozovatelů sítě.


Žádná záruka

Poskytovatel neposkytuje klientům žádnou záruku, pokud jde o webové stránky nebo aplikaci. Poskytovatel
 
zejména nezaručuje správnost, přesnost, spolehlivost, včasnost, adekvátnost ani úplnost informací obsažených na webových stránkách nebo zpřístupněných v aplikaci a jakákoliv odpovědnost za neúplný nebo nesprávný obsah je vyloučena. Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky. Poskytovatel zejména neposkytuje záruku na zboží a služby nabízené na webových stránkách a prostřednictvím aplikace a na žádné následné smlouvy. Poskytovatel je zavázán pouze úsilím za použitím nabízených služeb, ale nikoliv jejich úspěchem. Klient může zakoupit produkty prostřednictvím webových stránek.


Závazek

Klient bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za žádné stížnosti, škody, ztráty nebo nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s registrací a/nebo užíváním webových stránek nebo aplikace a zde zpřístupněných informací.


Odkazy

Poskytovatel není odpovědný za obsah webových stránek přístupných na základě odkazů na webových stránkách nebo v aplikaci. Přístup k těmto odkazům je v odpovědnosti klienta. Veškeré nároky klienta vůči poskytovateli v souvislosti s těmito odkazy jsou - v rámci zákonných mezí - vyloučeny.


Vyhrazená práva

Poskytovatel má právo smazat uživatelské účty za předpokladu, že existují důvodné pochybnosti ohledně správnosti učiněných výpovědí. Kromě toho si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit uživatele z fóra, pokud jsou další členové pohoršeni obsahem komunikace nebo pokud je fórum využíváno pro jakoukoliv reklamu. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv doplňovat informace nebo změny zpřístupněné na webových stránkách nebo v aplikaci, nebo je mazat. Opatření nesnižují ceny, které mají být zaplaceny.


Ceny

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Všechny aktuální ceny jsou uvedené na webových stránkách. Tyto ceny jsou nedílnou součástí smluvního vztahu. Celková částka za každé členství je splatná bezprostředně po uzavření smlouvy.


Úpravy cen

Poskytovatel má právo kdykoliv upravit ceny.


Platební podmínky

Webové stránky

Při podpisu smlouvy nebo jejím prodloužení prostřednictvím webových stránek jsou dostupné následující platební metody: kreditní karty, PayPal nebo platba na základě faktury (může zahrnovat dodatečný administrativní poplatek).


Aplikace

Při podpisu smlouvy nebo prodlužování smlouvy prostřednictvím aplikace je vyžadován účet iTunes Store nebo Google Play. Při vytváření účtu v obchodě je nutné specifikovat platební metodu. Všechny podmínky plateb, jako jsou platby, refundace nebo zrušení, se řídí ustanoveními příslušných App Stores. Poskytovatel zde nemá žádný vliv.


Prodloužení smlouvy

Při registraci na stránkách je smlouva po ukončení trvání automaticky prodloužena za cenu jednoho členství. Pokud si člen nepřeje automatickou obnovu, může toto nastavení účtu kdykoliv po zaplacení změnit. Při registraci přes aplikaci k automatické obnově nedochází. Klient však může být kontaktován před vypršením členství s oznámením, že jeho členství brzy vyprší a s informací, že je zde možnost prodloužení. Klient může opětovně aktivovat svůj účet kdykoliv po vypršení členství.


Právo na zrušení

Jak klient, tak poskytovatel mají právo ukončit smlouvu kdykoliv s okamžitou platností. Výsledkem zrušení bude skutečnost, že klient již nebude mít přístup k webovým stránkám nebo aplikaci a nebude již požívat výhod souvisejících služeb. Kromě toho při zrušení poskytovatel smaže veškeré údaje dříve získané o klientovi v souladu s právními předpisy. Pokud klient zruší smlouvu, nevzniká mu nárok na vrácení již zaplaceného poplatku za členství (ani celého, ani jeho poměrné části). Pokud poskytovatel zruší smlouvu, bude klientovi navrácena poměrná část již zaplaceného poplatku za členství, pokud klient nenese zavinění na zrušení ze strany poskytovatele. Zrušení ze strany poskytovatele se považuje ze legální, pokud poskytovatel uvědomí klienta odpovídajícím sdělením na e-mailovou adresu uvedenou klientem. Klient může odstoupit od smlouvy do 7 dnů od uzavření smlouvy o placeném členství.


Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů objasňují, jaké údaje poskytovatel během užívání shromažďuje a jak jsou tyto informace využívány. Rovněž je zde uvedeno, jak je možné údaje zkontrolovat, opravit nebo smazat. Ochrana a bezpečnost osobních údajů je pro poskytovatele mimořádně důležitá. Poskytovatel se zavazuje, že bude při provozování služeb postupovat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Svým souhlasem s TaC klient souhlasí s využitím údajů popsaným v následujících ustanoveních.


Osobní údaje

Poskytovatel respektuje soukromí každé osoby, která navštíví jeho webové stránky, každého uživatele své aplikace a svých klientů. Poskytovatel nebude shromažďovat osobní údaje (jako je jméno, adresa, e-mailová adresa), pokud mu nejsou návštěvníky, uživateli a/nebo klienty poskytnuty dobrovolně nebo pokud nejsou automaticky shromažďovány pomocí cookies.


Shromažďování a využívání osobních údajů

Následující údaje o klientovi jsou shromažďovány prostřednictvím užívání webových stránek nebo aplikace: Jméno, adresa, fotografie, pohlaví, věková skupina, stát, poštovní směrovací číslo, délka členství, stav členství (nový klient, prodloužení smlouvy, trvalé členství), platební metoda, affiliate partner, velikost, obvod pasu, BMI, hmotnost, frekvence užívání stránek nebo aplikace a e-mailový status (povolené nebo nepovolené zasílání Coach a Newsletteru, povolené nebo nepovolené zasílání e-mailů od partnerů), genetické údaje, různé údaje ze zprávy o genetické analýze, požadované fyzické aktivity a potraviny.


Využívání osobních údajů

Výše uvedené informace budou použity, aby byl umožněn přístup klientů ke všem produktům prostřednictvím užívání webových stránek nebo aplikace a vypořádání uzavřeného smluvního vztahu. Kromě toho budou údaje využity pro marketingové účely, pro zlepšení produktů, pro péči o zákazníky, pro hodnocení individuálního chování uživatele a pro ověření povolení k přístupu. Vaše e-mailová adresa bude zejména užívána ke kontaktu ze strany poskytovatele, a to kdykoliv, a k zasílání vlastních propagačních sdělení. Na Vaši e-mailovou adresu bude zasílán náš newsletter a newslettery našich partnerů, které jste si vyžádali. S pomocí údajů spojených se zdravím vytvoříme zejména anonymní profil pro potřeby členských statistik. Obecně budou všechna data na webových stránkách a v aplikaci synchronizována. Souhlasem s těmito zásadami ochrany osobních údajů klient výslovně uděluje povolení poskytovateli užívat osobní údaje a další informace ve smyslu popsaném zde.Přístup k osobním údajům je omezen pouze na ty zaměstnance poskytovatele, kteří tyto informace potřebují znát.

Poskytovatel nebude sdílet osobní údaje klienta s žádnou třetí stranou s výjimkou případů, kdy předtím klient s tímto vyjádřil svůj výslovný souhlas, tato skutečnost je vyžadována pro uzavření smlouvy s klientem nebo je zde zákonný požadavek na šíření údajů. Poskytovatel nebude v žádném případě prodávat osobní údaje třetím stranám, ani s nimi nebude jinak obchodovat. Zejména žádné údaje související se zdravím nejsou předávána provozovatelům app stores.


Data, která jsou automaticky ukládána na počítači návštěvníka

Když klient navštíví webové stránky poskytovatele, mohou být na klientově počítači automaticky ukládány informace. Tyto informace mají podobu takzvaných „cookies“ nebo podobných souborů, které mohou poskytovateli různým způsobem pomoci, například zjistit preference návštěvníků webových stránek poskytovatele a zlepšovat webové stránky poskytovatele. Tento sběr dat je prováděn výlučně anonymně, a není tedy možné dospět k závěru, pokud jde o individuálního uživatele. Pro statistické účely a optimalizaci našich webových stránek využíváme Google Analytics. Google Analytics neshromažďuje žádné osobní údaje. Většina prohlížečů umožňuje smazat cookies nebo zabránit jejich instalaci nebo vygenerovat varování předtím, než se cookie nainstaluje. Další informace o tomto tématu je možné nalézt v pokynech prohlížeče. Poskytovatel automaticky použije uložené informace výhradně pro statistické účely a nezkombinuje je s osobními údaji odevzdanými poskytovateli.


Bezpečnost dat

Klient bere na vědomí, že bezpečnost dat pro datové přenosy na internetu není možné v současném stavu poznání zaručit. V důsledku toho je klient sám odpovědný za data přenesená na internetu.

Je používán pokročilý bezpečnostní systém Secure socket layers (SSL). Všechny osobní informace související s objednávkou, jako je jméno klienta, adresa a číslo kreditní karty, jsou odesílány zašifrované a ukládány na serveru, který je chráněn před nepovoleným přístupem.


Práva klienta

Klient může kdykoliv požádat, aby mu poskytovatel dodal kopii osobních údajů spojených s jeho profilem. Kromě toho poskytovatel kdykoliv upraví nebo vymaže osobní údaje klienta na jeho žádost.


Data klienta po skončení smlouvy

Po skončení smlouvy nebudou údaje z profilu klienta smazány, pokud o to klient výslovně nepožádá. I po skončení smlouvy však klient má nadále právo kdykoliv požadovat opravu nebo smazání údajů.


Závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Pokud jsou provedeny takové změny, poskytovatel je ihned zveřejní na webových stránkách. Je na uživateli, aby se informoval o v současnosti platné verzi všeobecných smluvních podmínek.

Pokud se jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek stane neplatným nebo neúčinným, nejsou tím dotčena zbývající ustanovení těchto podmínek. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti ustanovení je třeba ho nahradit ustanovením, které je nejbližší ekonomickému účelu zneplatněného ustanovení. Veškerá oznámení zaslaná poskytovatelem klientovi v souladu s těmito TaC jsou považována za uskutečněná v okamžiku, kdy poskytovatel zašle sdělení klientovi na e-mailovou adresu poskytnutou klientem poskytovateli.TaC pro potravinové doplňky

Rozsah

Použijí se výhradně naše všeobecné smluvní podmínky; podmínky v rozporu s nimi nebo podmínky odchylné od našich smluvních podmínek nejsou přípustné s výjimkou případů, kdy jsme s nimi písemně souhlasili. Naše všeobecné smluvní podmínky se použijí i v případě, kdy přijímáme dodávky nebo smluvní výrobky bez výhrad, navzdory vědomí o rozporných podmínkách a podmínkách odchylných od našich všeobecných smluvních podmínek. Veškeré dohody vytvořené mezi námi a smluvní stranou za účelem uskutečnění smlouvy nejsou právně účinné, pokud nejsou provedeny písemně. Ústní závazky nebo písemná tvrzení jsou platná pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzena. Naše všeobecné smluvní podmínky se použijí pouze na společnosti ve smyslu § 1 KSchG. Naše všeobecné smluvní podmínky se použijí rovněž na budoucí transakce, zejména pokud jsou provedeny později prostřednictvím telefonu, písemně nebo faxem.


Odpovědnost / platby v prodlení

Máme právo použít veškeré platby poskytnuté klientem na vyrovnání jeho jiných závazků, i když klient uvedl konkrétní účel platby. V případě prodlení je účtován paušální poplatek 11,- €. Jakékoliv náklady spojené s upomínkami, inkasováním a/nebo bankovním převodem přejímá příjemce faktury. V případě prodlení jsme oprávněni požadovat minimálně 4% úrok na výnos na příslušném sekundárním trhu rakouských dluhopisů.


Výhrada vlastnictví

Zboží zůstane v našem vlastnictví, dokud není zcela uhrazena kupní cena a všechny související náklady a výdaje. V případě byť jen částečného prodlení platby máme právo zabavit zboží bez souhlasu kupce. Uplatnění práva na výhradu vlastnictví zahrnuje odstoupení od smlouvy pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno. Opětovný prodej zboží je povolen pouze na základě deklarace vlastnictví a postoupení ceny pro další prodej.


Dodání

Předpokladem pro dodržení stanovené dodací lhůty je objasnění všech informací pro uskutečnění dodání. Přirozeně usilujeme o dodání zboží ve lhůtě dodání nebo dříve. Pokud nejsme schopni dodržet ujednanou dodací lhůtu, je kupující povinen nám písemně garantovat dobu odkladu v délce čtyř týdnů. Pokud je dodávka realizována v rámci předepsané doby, je smluvní plnění považováno za včasné. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v důsledku pozdního plnění pouze tehdy, pokud smlouva nebyla splněna navzdory písemné žádosti a bezvýslednému uplynutí odkladu v podobě doby čtyř týdnů. Pokud je prodlení na naší straně způsobeno záměrně nebo hrubou nedbalostí, je klient oprávněn požadovat náhradu škody za neplnění, přičemž naše odpovědnost za škodu je však omezena na předvídatelnou škodu. Jsme oprávněni k předčasnému dodání odchylnému od smluveného data dodání. V tomto případě je klient povinen přijmout zboží i před smluveným datem dodání. Pokud není písemně stanoveno jinak, je klient rovněž povinen přijmout částečné dodávky jakožto plnění. Pokud je klient v prodlení s přijetím nebo porušuje jiné závazky ke spolupráci, jsme oprávněni požadovat kompenzaci za nám způsobené škody včetně jakýchkoliv dalších nákladů. Dodání je ujednáno jako „ex works“. Pokud si to klient přeje, zásilku, která má být zaslána, na náklady klienta pojistíme.


Závady a záruka

Uplatnění reklamací klientem je založeno na předpokladu, že klient postupoval řádně a splnil povinnosti a závazky. Očividné vady nebo nedostatky je nutné písemně oznámit do tří dnů od obdržení zboží; v opačném případě je celá dodávka považována za schválenou. Pokud jsou v počátečním zkoumání odhaleny vady, které předtím nebylo možné odhalit, je kupující povinen nás neprodleně informovat. V každém případě je oznámení vad nutné provést konkrétně, podrobně a písemně.


Požadované informace

Klient je povinen nás neprodleně informovat o veškerých škodách vzniklých v souvislosti s námi doručeným zbožím, které zjistí, zejména pokud třetí strana požaduje odškodnění z titulu odpovědnosti za vadné výrobky nebo sdělení jejich dodavatele, jiným způsobem zjistí závadu našeho zboží nebo je sám poškozen. Klient je povinen vynahradit nám náklady vzniklé jiným než bezprostředním oznámením (například nároky na kompenzaci).

Klienti jsou povinni bezprostředně zkontrolovat fakturu za zboží a/nebo prohlášení o provizi z transakcí klientů s poskytovatelem a uvědomit poskytovatele písemně o veškerých nedostatcích účtu/faktury v době 14 dnů po přijetí faktury/účtu.


Nabídka

Naše nabídky nejsou závazné. Nabídka podepsaná objednávající stranou je závaznou nabídkou. Jsme oprávněni přijmout tento projev záměru do osmi dnů zasláním potvrzení objednávky nebo zasláním objednaného zboží kupujícímu. Poskytovatel je po tuto dobu vázán objednávkou. Přijetí veškerých objednávek je podmíněno dostupností produktů.


Možnost změn

Vyhrazujeme si právo na změny v prezentaci, poskytování a složení našich produktů.


Vrácení zboží

Nejsme povinni přijímat vrácené zboží, které již bylo doručeno. Pokud je v jednotlivém případě vrácené zboží přijato, bude klientovi v každém případě účtován manipulační poplatek ve výši 10 % fakturované částky.Podmínky pro provádění genetických analýz

Všeobecné:

Portfolio služeb sestává z analýz PRO ŽIVOTNÍ STYL (bez spojitosti s onemocněními), zdravotních genetických testů (vypovídajících o onemocněních a jejich rizicích) a ZPROSTŘEDKOVANÝCH genetických analýz (zdravotní analýzy zaslané do jiné laboratoře), které jsou z právního hlediska klasifikovány různě a jsou prováděny různými společnostmi. Pojem „LABORATOŘ“ v tomto kontextu označuje společnost odpovědnou za příslušnou genetickou analýzu a, v závislosti na typu analýzy, může označovat jinou společnost. Tyto všeobecné smluvní podmínky („TaC“) se týkají všech plnění poskytovatele, včetně budoucích. Odchylné, rozporné nebo další všeobecné smluvní podmínky, i pokud jsou známy, nejsou součástí smlouvy, není-li jejich platnost výslovně odsouhlasena písemně. Tyto všeobecné smluvní podmínky se týkají fyzických osob, které vstoupí do obchodního vztahu, aniž by bylo možné je zařadit mezi osoby vykonávající obchodní nebo nezávislou odbornou činnost. Podnikatelé ve smyslu těchto všeobecných smluvních podmínek jsou fyzické nebo právnické osoby nebo partnerství s právnickými osobami, které vstoupí do obchodního vztahu a vykonávají svou obchodní nebo nezávislou odbornou činnost. Klient ve smyslu těchto všeobecných smluvních podmínek jsou jak spotřebitelé, tak podnikatelé. Podmínky obsažené v těchto všeobecných smluvních podmínkách se týkají osob jak ženského, tak mužského pohlaví.


Poskytovatelé zdravotních genetických analýz a informace pro klienty, kteří jsou spotřebiteli.

Objednané zdravotní genetické testy automaticky vytvářejí smluvní vztah se společností DNA Plus - Centrum pro humánní genetiku GmbH.

Společnost:

 • DNA Plus - Zentrum für Humangenetik GmbH
 • Gewerbegasse 6
 • 83395 Freilassing
 • Německo
 • Obchodní rejstřík: HRB 19437
 • Daňové číslo: 163/124/50295
 • Číslo UID: DE267251566

Kontakt

 • Tel: +49 8654 4803 808
 • Fax: 0043 662 42 50 99 44
 • Jednatel: Dr. Daniel Wallerstorfer
 • Email: office@DNAplus.de
 • Web: www.DNAplus.de

Bankovní údaje

 • Banka: Sparkasse Berchtesgadener Land
 • Číslo účtu: 0020096327
 • Kód banky: 71050000
 • BIC: BYLADEM1BGL
 • IBAN: DE32710500000020096327

Hlavní znaky služby

Zdravotní genetická analýza | Zprostředkování genetických testů na základě poskytnutých buněk, které slouží buď k diagnostice, nebo k posouzení rizik onemocnění a nesnášenlivosti potravin nebo účinnosti léčby. Preventivní analýzy rovněž spadají do kategorie zdravotních genetických testů. | Posouzení genetických rizik bude, je-li to nutné, doplněno o zdravotní doporučení a preventivní opatření. | Genetické analýzy, které identifikují genetické riziko onemocnění s cílem stanovit individuální dávkování mikroživin (vitamínů a minerálů) a rovněž obsahují informace o výsledném riziku onemocnění, jsou považovány za zdravotní genetické analýzy.


Poskytovatelé genetických analýz PRO ŽIVOTNÍ STYL a informace pro klienty, kteří jsou spotřebiteli.

Objednané genetické analýzy PRO ŽIVOTNÍ STYL automaticky vytvářejí smluvní vztah se společností Novogenia GmbH. Kontaktní informace jsou uvedeny v úvodu těchto TaC.

Společnost:

 • DNA Plus - Zentrum für Humangenetik
 • Gewerbegasse 6
 • 83395 Freilassing
 • Německo
 • Obchodní rejstřík: HRB 19437
 • Daňové číslo: 163/124/50295
 • Číslo UID: DE267251566

Kontakt

 • Tel: +49 8654 4803 808
 • Fax: 0043 662 42 50 99 44
 • Jednatel: Dr. Daniel Wallerstorfer
 • Email: office@dnaplus.de
 • Web: www.DNAplus.de/

Bankovní údaje

 • Banka: Sparkasse Berchtesgadener Land
 • Číslo účtu: 0020096327
 • Kód banky: 71050000
 • BIC: BYLADEM1BGL
 • IBAN: DE32710500000020096327

Hlavní znaky služby Lifestyle Genanalyse

Implementace a komunikace genetických testů na základě poskytnutých buněk, které neslouží ani k diagnostice, ani k posouzení rizik onemocnění a nesnášenlivosti potravin nebo účinnosti léčby. Nejedná se o opatření, postupy, léčbu nebo předměty, které jsou užívány pro odhalení, vyléčení nebo úlevu od onemocnění, nemoci, fyzických vad nebo patologických příznaků u lidí. | Jsou identifikovány výlučně genetické tendence, a nejsou vydávána žádná tvrzení o stávajících onemocněních, nemocích, fyzických vadách nebo patologických příznacích. | Genetické analýzy pro životní styl výlučně stanovují genetické tendence a charakteristiky, které neobjasňují onemocnění nebo jeho pravděpodobnost. Typické genetické analýzy pro životní styl jsou: Genetická analýza pro stanovení nejúčinnějšího programu hubnutí, genetická analýza pro stanovení (sportovního) talentu atd. | Genetické analýzy, které identifikují genetické riziko onemocnění s cílem stanovit individuální dávkování mikroživin (vitamínů a minerálů), ale neobsahují informace o výsledném riziku onemocnění, jsou považovány za genetické analýzy pro životní styl. | Novorozenecký screening, který není považován za genetickou analýzu podle rakouského práva, je rovněž prováděn společností Novogenia GmbH jakožto poskytovatelem.


Poskytovatelé POSTOUPENÝCH genetických analýz a informace pro klienty, kteří jsou spotřebiteli.

Objednané POSTOUPENÉ genetické testy automaticky vytvářejí smluvní vztah se společností DNA Plus - Centrum pro humánní genetiku GmbH.

Společnost

 • DNA Plus - Zentrum für Humangenetik GmbH
 • Gewerbegasse 6
 • 83395 Freilassing
 • Německo
 • Obchodní rejstřík: HRB 19437
 • Daňové číslo: 163/124/50295
 • Číslo UID: DE267251566

Kontakt

 • Telefon: +49 8654 4803 808
 • Fax: 0043 662 42 50 99 44
 • Jednatel: Dr. Daniel Wallerstorfer
 • Email: office@DNAplus.de
 • [[Web]: www.DNAplus.de

Bankovní údaje

 • Banka: Sparkasse Berchtesgadener Land
 • Číslo účtu: 0020096327
 • Kód banky: 71050000
 • BIC: BYLADEM1BGL
 • IBAN: DE32710500000020096327

Hlavní znaky služby: POSTOUPENÉ genetické analýzy

Poskytovatel (v tomto odstavci: LABORATOŘ) vystupuje jako kontaktní a distribuční platforma pro více než 100 laboratoří zdravotní genetiky, které vytvářejí portfolio více než 3000 kombinovaných analýz. LABORATOŘ zde přijímá zaslané vzorky a zasílá je do příslušné provádějící laboratoře, která může být umístěna v Evropě, Asii, USA, Africe nebo Jižní Americe | Identita testující laboratoře není klientovi sdělena, ale může být sdělena v rámci zákonných požadavků. | Cílem této analýzy je stanovení genetické predispozice ke genetickému onemocnění. Pokud není odhalena žádná mutace, nevylučuje tato skutečnost přítomnost mutace nebo zvýšené riziko onemocnění. | Zasílatel je odpovědný za získání právně vyžadovaného souhlasu pacienta. | Laboratoř je oprávněna požadovat nový pokus, pokud je kvalita nebo kvantita daného vzorku nedostatečná nebo je jeho původ nejistý. | V případě špatné kvality vzorku je možné, že individuální genetické výsledky není možné předat. V těchto případech laboratoř provede analýzu každého ze 3 dostupných vzorků slin až třikrát a vyloučí tyto geny z hodnocení analýzy, pokud došlo k opětovnému selhání. | LABORATOŘ podnikne všechny nezbytné kroky pro zajištění rychlého a včasného dodání zdravotních zpráv, ale nepřebírá odpovědnost za zpoždění způsobené postoupením analýzy. | Výsledky budou udržovány v tajnosti a nebudou zpřístupňovány třetím stranám. Předání výsledků a, je-li to nutné, poradenství příslušným osobám je odpovědností zasílatele. | Laboratoř není odpovědná za přesnost příchozích vzorků a pouze přejímá odpovědnost počínaje dnem přijetí vzorku do laboratoře. | Laboratoř není odpovědná za psychologické, právní, praktické nebo fyzické následky analýzy. | Z důvodu technické obtížnosti si laboratoř a její dodávající, testující laboratoře vyhrazuje chybovost 1 %.


Uzavření smlouvy

Dodací a přepravní náklady pro postoupení služby závisí na lokalitě a jsou jasně uvedeny v přihláškových formulářích. | Vytvořením objednávky klient učiní závaznou nabídku uzavření smlouvy. | Doba
 
platnosti nabídky: Nabídka klienta zůstává v platnosti po dobu 2 týdnů od přijetí nabídky. | Zasílatel potvrdí, že pokud není pacienta jasně uveden jako smluvní strana smlouvy a pacient/klient neposkytl všechna potřebná vysvětlení v rámci příslušných bodů objednávkového formuláře, je smluvní stranou smlouvy zasílatel, a stává se tak smluvním partnerem. To platí také v případě, že zasílatel vystupuje jako adresát faktury. | Klient souhlasí s uskutečněním smlouvy do 7 pracovních dnů. | Pokud k uzavření smlouvy dojde u jednoho z našich partnerů, jsou veškeré právní záležitosti a právní nároky převedeny laboratoři.


Doba platnosti cen

Ceny jsou platné po dobu trvání příslušné uzavřené smlouvy. | Nabízené ceny jsou aktuální ceny a jsou platné do odvolání. Ceny mohou být změněny. Cena zahrnuje DPH, není-li viditelně označena jinak. | Klient nepřejímá žádné další náklady, pokud objednává prostřednictvím telekomunikace. | Klient může uhradit cenu bankovním převodem, kreditní kartou nebo prostřednictvím PayPal. Vyhrazujeme si právo vyloučit jednotlivé platební metody.


Platba, opožděná platba a kompenzace

Vystavení faktury za genetickou analýzu může být provedeno kteroukoliv ze společností v rámci Skupiny. | Fakturovaná částka je v plné výši splatná do 4 týdnů po vystavení faktury v měně uvedené na faktuře. Po uplynutí této lhůty je klient s platbou v prodlení. | Zejména v případě platby z jiného státu než z Německa klient zajistí, aby byla fakturovaná částka laboratoří obdržena v plné výši bez jakýchkoliv srážek, přičemž klient nese veškeré náklady přeshraničního převodu.| V případě prodlení zaplatí klient úrok z dlužné částky ve výši 5 % nad základní sazbou.| V případě prodlení zaplatí podnikatel úrok z dlužné částky ve výši 8 % nad základní sazbou. Pokud jde o podnikatele, vyhrazujeme si právo vznést nárok na vyšší úrok z prodlení a uplatnit jej. | V případě prodlení jsou všichni klienti (včetně spotřebitelů) povinni nést veškeré náklady spojené se sledováním a inkasováním pohledávek, jako jsou poplatky za upomínky, náklady na inkasování, potřebné náklady na zapojení právního zástupce do mimosoudních aktivit nebo další náklady na příslušné trestní stíhání. Kromě toho klient v takovém případě nese veškeré následky prodlení. | Podnikatel má právo na kompenzaci svých protinároků, pokud tyto vznikly zákonně a jsou námi uznány. | Spotřebitel má právo na kompenzaci pouze v případě naší insolvence nebo na kompenzaci protinároků, které jsou v právní souvislosti s odpovědností spotřebitele, která byla stanovena soudně nebo byla námi uznána.


Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud se smlouva stane smlouvou na dálku, má klient možnost zrušit smlouvu do 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy není třeba zdůvodnit a je třeba ho provést písemně. Pro dodržení lhůty je dostačující včasné odeslání. Po vypršení lhůty pro odstoupení od smlouvy klient pozbývá na odstoupení od smlouvy právo.


Účinky zákona o genetickém inženýrství / zákona o genetické diagnostice

Klient výslovně souhlasí s tím, že laboratoř začne uskutečňovat smlouvu do sedmi pracovních dnů od přijetí vzorku. Možnost, že pacient sdělí, že nechce znát výsledek analýzy a související závěry nemá vliv na uzavřenou smlouvu bez ohledu na to, zda je smluvní stranou on sám, nebo je smlouva mezi zasílatelem a poskytovatelem. Pokud pacient/klient odvolá svůj udělený souhlas s genetickou analýzou, zachová se laboratoř v souladu s tím a je od dalšího plnění osvobozena. Pokud již byla zahájena práce na uskutečňování smlouvy, představují náklady 50 % kupní ceny vyplacené jakožto kompenzace.


Ztráta / zničení / poškození / změna / vadnost vzorku

Pokud je vzorek odevzdaný klientem během přepravy zničen, poškozen nebo pozměněn nebo se ztratí, spadá tato skutečnost do výlučné odpovědnosti klienta. | Pokud v důsledku poškození nebo změny vzorku během přepravy dojde k chybnému výsledku analýzy, nespadá tato skutečnost do odpovědnosti laboratoře. | Pokud ze vzorků není možné izolovat DNA, zavazuje se pacient/klient odeslat nový vzorek, aniž by mohl požadovat náhradu nákladů. Lékaři/zasílatelé si nemohou účtovat vlastní a další náklady související s přípravou vzorku. | Plnění se uskuteční odesláním výsledků analýzy a případných zjištění zasílateli nebo klientovi, a považuje se takto za dokončení. LABORATOŘ je však dále připravena zodpovědět otázky minimálně po dobu 4 týdnů po přijetí výsledku. | Není-li písemně stanoveno jinak, je plnění zahájeno co nejdříve, v každém případě pak do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Klient bere na vědomí, že genetická analýza trvá přibližně až 8 týdnů. Postoupené genetické testy mohou trvat až 12 týdnů v závislosti na jejich složitosti. | Klient je oprávněn zrušit smlouvu pouze pro nedodržení doby plnění, pokud dal LABORATOŘI přiměřený odklad alespoň 2 týdnů, pokud nebylo výslovně stanoveno konkrétní datum dodání. Pokud událost způsobí výrazné zpoždění plnění nebo je pravděpodobné, že plnění nebude možné, je laboratoř oprávněna smlouvu anulovat. Pokud je selhání zaviněno LABORATOŘÍ nebo s ní jinak souvisí, je LABORATOŘ odpovědná za škodu vzniklou v důsledku této skutečnosti, ale pouze v případě, kdy LABORATOŘ okolnost způsobila záměrně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.


Omezení odpovědnosti

LABORATOŘ je odpovědná pouze za škody způsobené klientovi v důsledku hrubé nedbalosti nebo záměru ze strany LABORATOŘE nebo jejích zaměstnanců. Odpovědnost za mírnou nedbalost, kompenzace za následné škody a finanční ztráty, nevytvořené úspory, ztráty z úroků a škody vzniklé na základě nároků třetích stran vůči klientovi je vyloučena. |Tato omezení se netýkají osobních zranění, která lze připsat na vrub LABORATOŘI a - pokud jde o klienty - poškození LABORATOŘE v souvislosti se zpracováním převedeného zboží. | Nárok na kompenzaci za pozdní plnění nebo neplnění náleží kupujícímu až do výše skutečné újmy, a to pouze tehdy, pokud LABORATOŘ konala záměrně či alespoň s hrubou nedbalostí. | Spotřebitelé a účastníci budou uvědoměni, že uvedená doporučení jsou považována za pokyny a doporučení pro různé postupy, přičemž jejich realizace je vždy odpovědností klienta a/nebo ošetřujícího lékaře. Preventivní postupy a opatření by vždy měly být koordinovány s lékařem předtím, než jsou zahájeny. | Chtěli bychom zdůraznit, že výsledky genetických analýz jsou často statistické pravděpodobnosti a výsledky genetického testování jsou technické hodnocení. Genetické analýzy jsou vždy prováděny pomocí moderních technologií, ale LABORATOŘ si vyhrazuje právo na chybovost 1 %. | Dále bychom chtěli zdůraznit, že LABORATOŘ se odmítá jakékoliv požadavky na náhradu škody, které se mohou objevit v souvislosti s budoucími nebo současnými onemocněními. Preventivní programy a akční plány nabízené laboratoří mohou riziko onemocnění sice často snížit, ale nemohou mu zcela eliminovat. Je proto možné, že se onemocnění rozvine, přestože bude klient dodržovat preventivní opatření. | Lékařská tvrzení a doporučení jsou založena na vědeckých publikacích, na něž jsou ve zprávách uvedeny odkazy. Tyto publikace byly posouzeny v souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím a jsou považovány za přesné, nicméně by neměly být nutně klienty vnímány jako konečný stav vědění. Je teoreticky možné, že budoucí genetické studie dospějí k jinému závěru a zjištění a doporučení tak zpochybní. Odpovědnost založená na nových vědeckých objevech je vyloučená. | Spotřebitelé jsou upozorňováni na to, že kromě obvyklých genetických změn, které mohou být odhaleny v LABORATOŘI, mohou existovat jiné vzácné genetické změny. Tyto změny mohou potenciálně pozitivně nebo negativně ovlivnit genetické variace, které mají být analyzovány, takže v těchto případech není možné učinit spolehlivé tvrzení o genetické variaci. Pokud se jedná o tento případ, je analýza zopakována alespoň třikrát a potvrzena, následně prohlášena za „Lékařsky nejasné - nejasný dopad, označeno jako divoký typ, dokud věda nepřinese nové poznatky“. To se týká rovněž případů, v nichž všechny analyzované fragmenty genů přinesou dobré výsledky a analýza konkrétního genu třikrát selže, protože relevantní úsek DNA není možné vyhodnotit v důsledku genetických změn. Spotřebitelé na tuto skutečnost nejsou specificky upozorňováni.


Ochrana osobních údajů

Laboratoř uchová v tajnosti všechna data získaná během genetické analýzy, a bude se tedy řídit následujícími ustanoveními: | Klient má přístup ke všem údajům, které se ho týkají, protože je zkoumanou osobou. | Zkoumaná osoba musí být vyrozuměna o nečekaných výsledcích, které mají přímou klinickou relevanci, nebo o něž si výslovně zažádá, pokud si výslovně nepřeje být informován pouze o určitém výsledku. Toto platí zejména tehdy, pokud osoba zažádala, aby nebyla informována, pokud by informace zkoumanou osobu mohly znepokojit. | Klient nebude vyrozuměn o genetických variacích, které nebyly v době analýzy dostatečně vědecky zdokumentovány, a jejich klinický dopad proto není možné jasně interpretovat. | Údaje ve své neanonymní podobě mohou být použity pouze za jiným účelem než za účelem, za nímž byla původně získány, s výslovným písemným souhlasem zkoumané osoby. | Údaje mohou být předávány pouze: osobám v zařízení, v němž byly získány, které se přímo podílejí na zkoumání, zpracování nebo hodnocení údajů, zkoumané osobě, lékaři, který dal podnět ke genetické analýze a praktickému lékaři nebo lékaři provádějícímu diagnostiku, jiné osobě pouze tehdy, pokud zkoumaná osoba k tomuto dala výslovný písemný souhlas, přičemž v takovém případě je možné písemné odvolání tohoto souhlasu. | Informace v souladu s §§ 4b a 4c federálního zákona o ochraně osobních údajů: LABORATOŘ předává osobní údaje partnerským společnostem v Německu a partnerským společnostem v dalších členských státech Evropské unie, které se podílejí na poskytování služeb nabízených laboratoří za účelem plnění smlouvy s klientem (§ 4c odst. 2 německého federálního zákona o ochraně osobních údajů). Tyto společnosti obdrží pouze ty údaje, které jsou nutné pro poskytování příslušné služby. Podle § 4c federálního zákona o ochraně osobních údajů jsou tyto společnosti smluvně vázány zpracovávat nebo používat předané údaje pouze za účelem, za jakým byly předány. Údaje musí být vhodně chráněny před neautorizovaným přístupem: | Údaje, které nebyly anonymizovány, mohou být pouze automaticky zpracovány v zařízení, kde byly získány nebo u zasílatele; měly by být skladovány odděleně od jiných typů dat a přistupovat k nim smí pouze osoby s autorizací v souladu s tímto zákonem, a to pouze prostřednictvím samostatného přístupu. | Tyto povinnosti se rovněž týkají osob podílejících se na provádění genetického testování nebo skladování nebo správě sesbíraných dat. | Je třeba zdůraznit, že nepřebíráme odpovědnost za obsah externích webových stránek a distancujeme se od obsahu souvisejících stránek, k nimž je možný přístup díky zahrnutí externích odkazů na naše stránky. LABORATOŘ neschvaluje externí obsah na stránkách, které jsou dostupné na základě externích odkazů na našich stránkách, a nepřejímá za něj tedy žádnou odpovědnost. Distancujeme se od nevhodného nebo nezákonného obsahu.


Skladování a použití vzorků

Vzorky, získaná (genetická) data a osobní informace jsou velmi důležité pro vědu a výzkum genetických onemocnění. Pokud tedy klient nevyjádří nesouhlas, jsou vzorky a data po dokončení analýzy pro výzkumné účely uschovány. Jsou-li tyto materiály použity pro další výzkum, děje se tak pouze anonymně, aby byla zaručena ochrana osobních údajů.

Klient však má právo kdykoliv odmítnout vědecké využití svých genetických vzorků bez udání důvodu a vyžádat si jejich zničení.


Různé

Závazná ujištění, závazky a přísliby mohou být přisuzovány LABORATOŘI nebo mají být považovány za přijaté LABORATOŘÍ, pokud je učinila LABORATOŘ sama. Na rozdíl od klienta, který je spotřebitelem, není zasílatel nebo ošetřující lékař ve vztahu k LABORATOŘI, a proto nemůže LABORATOŘ smluvně vázat. | Změny nebo doplnění těchto všeobecných smluvních podmínek jsou platná pouze tehdy, jsou-li provedena písemně. | Pokud je kterékoliv ustanovení, část ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek zcela nebo částečně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na účinnost, platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení. Za těchto okolností je ustanovení, o němž je zjištěno, že je neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné považováno za nahrazené ustanovením, které nejpřesněji odpovídá ustanovení, o němž je zjištěno, že je neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné, pokud jde o jeho ekonomický význam. | Laboratoř je oprávněna převést smlouvu nebo práva a povinnosti z takové smlouvy v souladu se zákonem o genetickém inženýrství nebo německým GenDG na třetí strany.


Podmínky pro realizaci novorozeneckých analýz


Všeobecná ustanovení

V případě novorozeneckých analýz se kromě tohoto paragrafu použijí všeobecné smluvní podmínky pro genetické testování. U novorozeneckých analýz jsou odpadní produkty metabolismu měřeny v moči, což může přinést informace o existenci některých (genetických) metabolických onemocnění. Analýza je diagnostickou pomůckou, pokud jde o přítomnost analyzovaných onemocnění. Kromě toho jsou udělena doporučení ošetřujícímu lékaři, aby mohl lépe postupovat v otázce identifikované nemoci, pokud je výsledek pozitivní. Je povinností rodiče nebo případně opatrovníka, aby vyhledal (dětského) lékaře, aby bylo možné řídit se doporučeními pro léčbu nebo prevenci. Odpovědnostza léčbu spočívá v oblasti kompetencí ošetřujícího lékaře. Veškerá doporučení poskytnutá laboratoří jsou pouze považována za návrhy/inspiraci pro ošetřujícího lékaře.


Zřeknutí se odpovědnosti

Laboratoř je odpovědná pouze za oblast technické analýzy. V žádném případě není odpovědná za účinnost doporučené léčby nebo za jakékoliv zdravotní, finanční škody nebo škody na majetku způsobené výsledkem analýzy.


Podmínky pro provádění krevních testů (alergie, nesnášenlivost potravin atd.)

Všeobecná ustanovení

V případě krevních testů jsou měřeny a analyzovány látky obsažené v krvi (mimo jiné protilátky). Výsledek je následně interpretován laboratoří, která doporučí další postup (například abstinenci nebo desenzitizační léčbu). Potřebný vzorek je získán napíchnutím bříška prstu.


Odběr vzorku

Pokud odesílající lékař nemá povolení provádět krevní testy, musí se klient píchnout do prstu sám přiloženou lancetou. Důkladné očištění místa v souladu s pokyny spadá do povinností klienta, přičemž tento je povinen neprodleně vyhledat lékaře v případě infekce, aby byla zajištěna správná léčba.


Zřeknutí se odpovědnosti

Doporučení vyvozená na základě těchto analýz by měla být považována za doporučení nebo inspirace pro ošetřujícího lékaře. Jakékoliv postupy týkající se svého zdraví byste měli konzultovat s lékařem. Laboratoř nepřebírá odpovědnost za účinnost doporučení, zdravotní následky doporučení, zdravotní následky nesprávného odběru vzorků nebo finanční škody vzniklé na základě této analýzy.


TaC pro marketingové aktivity

Poskytovatel si vyhrazuje právo kontaktovat klienty pro účely marketingu a získávání informací. Tento kontakt zahrnuje e-maily, sms, zprávy v mobilní aplikaci, přímou poštu a telefonický kontakt.

Klient však může kdykoliv odvolat svůj souhlas pomocí funkce „odhlásit se“ na konci e-mailu. V tomto případě poskytovatel již nesmí klienta kontaktovat za účelem reklamy.

Podmínky pro využití recenzí a zpráv o zkušenostech

Recenze a zprávy o zkušenostech poskytnuté poskytovateli se stávají vlastnictvím poskytovatele a mohou být anonymně (tj. aniž by bylo možné je přisoudit konkrétní osobě) využity pro účely reklamy.

Místo plnění a jurisdikce

Místem plnění je příslušné místo podnikání smluvního partnera pro produkt. Pokud jde o dopravu, přechází riziko na klienta, jakmile poskytovatel předá zboží zvolenému přepravci.

Příslušným soudem pro veškeré spory vzniklé na základě smlouvy mezi poskytovatelem a klientem je soud místně příslušný sídlu společnosti poskytovatele. Poskytovatel je však oprávněn žalovat klienta u jeho všeobecného soudu.