Všeobecné smluvní podmínky


Všeobecné

Portfolio služeb sestává z analýz PRO ŽIVOTNÍ STYL (bez spojitosti s onemocněními), zdravotních genetických testů (vypovídajících o onemocněních a jejich rizicích) a ZPROSTŘEDKOVANÝCH genetických analýz (zdravotní analýzy zaslané do jiné laboratoře), které jsou z právního hlediska klasifikovány různě a jsou prováděny různými společnostmi. Pojem „LABORATOŘ“ v tomto kontextu označuje společnost odpovědnou za příslušnou genetickou analýzu a, v závislosti na typu analýzy, může označovat jinou společnost. Tyto všeobecné smluvní podmínky („TaC“) se týkají všech plnění poskytovatele, včetně budoucích. Odchylné, rozporné nebo další všeobecné smluvní podmínky, i pokud jsou známy, nejsou součástí smlouvy, není-li jejich platnost výslovně odsouhlasena písemně. Tyto všeobecné smluvní podmínky se týkají fyzických osob, které vstoupí do obchodního vztahu, aniž by bylo možné je zařadit mezi osoby vykonávající obchodní nebo nezávislou odbornou činnost. Podnikatelé ve smyslu těchto všeobecných smluvních podmínek jsou fyzické nebo právnické osoby nebo partnerství s právnickými osobami, které vstoupí do obchodního vztahu a vykonávají svou obchodní nebo nezávislou odbornou činnost. Klient ve smyslu těchto všeobecných smluvních podmínek jsou jak spotřebitelé, tak podnikatelé. Podmínky obsažené v těchto všeobecných smluvních podmínkách se týkají osob jak ženského, tak mužského pohlaví.

Poskytovatelé zdravotních genetických analýz a informace pro klienty, kteří jsou spotřebiteli.

Objednané zdravotní genetické testy automaticky vytvářejí smluvní vztah se společností DNA Plus - Centrum pro humánní genetiku GmbH.

Společnost
 • DNA Plus - Zentrum für Humangenetik GmbH
 • Gewerbegasse 6
 • 83395 Freilassing
 • Deutschland
 • Obchodní rejstřík: HRB 19437
 • Daňové číslo: 163/124/50295
 • Číslo UID: DE267251566

Kontakt

 • Tel: +49 8654 4803 808
 • Fax: 0043 662 42 50 99 44
 • Jednatel: Dr. Daniel Wallerstorfer
 • Email: office@DNAplus.de
 • Web: www.DNAplus.de

Bankovní údaje

 • Banka: Sparkasse Berchtesgadener Land
 • Číslo účtu:0020096327
 • Kód banky: 71050000
 • BIC: BYLADEM1BGL
 • IBAN: DE32710500000020096327

Hlavní znaky služby

Zdravotní genetická analýza | Zprostředkování genetických testů na základě poskytnutých buněk, které slouží buď k diagnostice, nebo k posouzení rizik onemocnění a nesnášenlivosti potravin nebo účinnosti léčby. Preventivní analýzy rovněž spadají do kategorie zdravotních genetických testů. | Posouzení genetických
 
rizik bude, je-li to nutné, doplněno o zdravotní doporučení a preventivní opatření. | Genetické analýzy, které identifikují genetické riziko onemocnění s cílem stanovit individuální dávkování mikroživin (vitamínů a minerálů) a rovněž obsahují informace o výsledném riziku onemocnění, jsou považovány za zdravotní genetické analýzy.

Poskytovatelé genetických analýz PRO ŽIVOTNÍ STYL a informace pro klienty, kteří jsou spotřebiteli.

Objednané genetické analýzy PRO ŽIVOTNÍ STYL automaticky vytvářejí smluvní vztah se společností Novogenia GmbH. Kontaktní informace jsou uvedeny v úvodu těchto TaC.

Společnost:
 • Novogenia GmbH
 • Saalachstrasse 92
 • 5020 Salzburg
 • Rakousko
 • Obchodní rejstřík: Firmenbuchnummer FN 323177k
 • Daňové číslo: FA Salzburg Stadt 162/4336
 • Číslo UID: ATU 64713304

Kontakt

 • Telefon:  0043 662 42 50 99 11
 • Fax: 0043 662 42 50 99 44
 • Jednatel: Dr. Daniel Wallerstorfer
 • Email: office@novogenia.com
 • Web: www.novogenia.com

Bankovní údaje

 • Banka: Salzburger Sparkasse Bank AG
 • Číslo účtu: 00040445165
 • Kód banky: 20404
 • BIC: SBGSAT2S
 • IBAN: AT332040400040445165

Hlavní znaky služby Lifestyle Genanalyse

Implementace a komunikace genetických testů na základě poskytnutých buněk, které neslouží ani k diagnostice, ani k posouzení rizik onemocnění a nesnášenlivosti potravin nebo účinnosti léčby. Nejedná se o opatření, postupy, léčbu nebo předměty, které jsou užívány pro odhalení, vyléčení nebo úlevu od onemocnění, nemoci, fyzických vad nebo patologických příznaků u lidí. | Jsou identifikovány výlučně genetické tendence, a nejsou vydávána žádná tvrzení o stávajících onemocněních, nemocích, fyzických vadách nebo patologických příznacích. | Genetické analýzy pro životní styl výlučně stanovují genetické tendence a charakteristiky, které neobjasňují onemocnění nebo jeho pravděpodobnost. Typické genetické analýzy pro životní styl jsou: Genetická analýza pro stanovení nejúčinnějšího programu hubnutí, genetická analýza pro stanovení (sportovního) talentu atd. | Genetické analýzy, které identifikují genetické riziko onemocnění s cílem stanovit individuální dávkování mikroživin (vitamínů a minerálů), ale neobsahují informace o výsledném riziku onemocnění, jsou považovány za genetické analýzy pro životní styl. | Novorozenecký screening, který není považován za genetickou analýzu podle rakouského práva, je rovněž prováděn společností Novogenia GmbH jakožto poskytovatelem.

Poskytovatelé POSTOUPENÝCH genetických analýz a informace pro klienty, kteří jsou spotřebiteli.

Objednané POSTOUPENÉ genetické testy automaticky vytvářejí smluvní vztah se společností DNA Plus - Centrum pro humánní genetiku GmbH.

Společnost
 • DNA Plus - Zentrum für Humangenetik GmbH
 • Gewerbegasse 6
 • 83395 Freilassing
 • Německo
 • Obchodní rejstřík: HRB 19437
 • Daňové číslo: 163/124/50295
 • Číslo UID: DE267251566

Kontakt

 • Telefon:  +49 8654 4803 808
 • Fax: 0043 662 42 50 99 44
 • Jednatel: Dr. Daniel Wallerstorfer
 • Email: office@DNAplus.de
 • [[Web]: www.DNAplus.de

Bankovní údaje

 • Banka: Sparkasse Berchtesgadener Land
 • Číslo účtu: 0020096327
 • Kód banky: 71050000
 • BIC: BYLADEM1BGL
 • IBAN: DE32710500000020096327
Hlavní znaky služby: POSTOUPENÉ genetické analýzy

Poskytovatel (v tomto odstavci: LABORATOŘ) vystupuje jako kontaktní a distribuční platforma pro více než 100 laboratoří zdravotní genetiky, které vytvářejí portfolio více než 3000 kombinovaných analýz. LABORATOŘ zde přijímá zaslané vzorky a zasílá je do příslušné provádějící laboratoře, která může být umístěna v Evropě, Asii, USA, Africe nebo Jižní Americe | Identita testující laboratoře není klientovi sdělena, ale může být sdělena v rámci zákonných požadavků. | Cílem této analýzy je stanovení genetické predispozice ke genetickému onemocnění. Pokud není odhalena žádná mutace, nevylučuje tato skutečnost přítomnost mutace nebo zvýšené riziko onemocnění. | Zasílatel je odpovědný za získání právně vyžadovaného souhlasu pacienta. | Laboratoř je oprávněna požadovat nový pokus, pokud je kvalita nebo kvantita daného vzorku nedostatečná nebo je jeho původ nejistý. | V případě špatné kvality vzorku je možné, že individuální genetické výsledky není možné předat. V těchto případech laboratoř provede analýzu každého ze 3 dostupných vzorků slin až třikrát a vyloučí tyto geny z hodnocení analýzy, pokud došlo k opětovnému selhání. | LABORATOŘ podnikne všechny nezbytné kroky pro zajištění rychlého a včasného dodání zdravotních zpráv, ale nepřebírá odpovědnost za zpoždění způsobené postoupením analýzy. | Výsledky budou udržovány v tajnosti a nebudou zpřístupňovány třetím stranám. Předání výsledků a, je-li to nutné, poradenství příslušným osobám je odpovědností zasílatele. | Laboratoř není odpovědná za přesnost příchozích vzorků a pouze přejímá odpovědnost počínaje dnem přijetí vzorku do laboratoře. | Laboratoř není odpovědná za psychologické, právní, praktické nebo fyzické následky analýzy. | Z důvodu technické obtížnosti si laboratoř a její dodávající, testující laboratoře vyhrazuje chybovost 1 %.

Uzavření smlouvy

Dodací a přepravní náklady pro postoupení služby závisí na lokalitě a jsou jasně uvedeny v přihláškových formulářích. | Vytvořením objednávky klient učiní závaznou nabídku uzavření smlouvy. | Doba platnosti nabídky: Nabídka klienta zůstává v platnosti po dobu 2 týdnů od přijetí nabídky. | Zasílatel potvrdí, že pokud není pacienta jasně uveden jako smluvní strana smlouvy a pacient/klient neposkytl všechna potřebná vysvětlení v rámci příslušných bodů objednávkového formuláře, je smluvní stranou smlouvy zasílatel, a stává se tak smluvním partnerem. To platí také v případě, že zasílatel vystupuje jako adresát faktury. | Klient souhlasí s uskutečněním smlouvy do 7 pracovních dnů. | Pokud k uzavření smlouvy dojde u jednoho z našich partnerů, jsou veškeré právní záležitosti a právní nároky převedeny laboratoři.

Doba platnosti cen

Ceny jsou platné po dobu trvání příslušné uzavřené smlouvy. | Nabízené ceny jsou aktuální ceny a jsou platné do odvolání. Ceny mohou být změněny. Cena zahrnuje DPH, není-li viditelně označena jinak. | Klient nepřejímá žádné další náklady, pokud objednává prostřednictvím telekomunikace. | Klient může uhradit cenu bankovním převodem, kreditní kartou nebo prostřednictvím PayPal. Vyhrazujeme si právo vyloučit jednotlivé platební metody.

Platba, opožděná platba a kompenzace

Vystavení faktury za genetickou analýzu může být provedeno kteroukoliv ze společností v rámci Skupiny. | Fakturovaná částka je v plné výši splatná do 4 týdnů po vystavení faktury v měně uvedené na faktuře. Po uplynutí této lhůty je klient s platbou v prodlení. | Zejména v případě platby z jiného státu než z Německa klient zajistí, aby byla fakturovaná částka laboratoří obdržena v plné výši bez jakýchkoliv srážek, přičemž klient nese veškeré náklady přeshraničního převodu.| V případě prodlení zaplatí klient úrok z dlužné částky ve výši 5 % nad základní sazbou.| V případě prodlení zaplatí podnikatel úrok z dlužné částky ve výši 8 % nad základní sazbou. Pokud jde o podnikatele, vyhrazujeme si právo vznést nárok na vyšší úrok z prodlení a uplatnit jej. | V případě prodlení jsou všichni klienti (včetně spotřebitelů) povinni nést veškeré náklady spojené se sledováním a inkasováním pohledávek, jako jsou poplatky za upomínky, náklady na inkasování, potřebné náklady na zapojení právního zástupce do mimosoudních aktivit nebo další náklady na příslušné trestní stíhání. Kromě toho klient v takovém případě nese veškeré následky prodlení. | Podnikatel má právo na kompenzaci svých protinároků, pokud tyto vznikly zákonně a jsou námi uznány. | Spotřebitel má právo na kompenzaci pouze v případě naší insolvence nebo na kompenzaci protinároků, které jsou v právní souvislosti s odpovědností spotřebitele, která byla stanovena soudně nebo byla námi uznána.


Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud se smlouva stane smlouvou na dálku, má klient možnost zrušit smlouvu do 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy není třeba zdůvodnit a je třeba ho provést písemně. Pro dodržení lhůty je dostačující včasné odeslání. Po vypršení lhůty pro odstoupení od smlouvy klient pozbývá na odstoupení od smlouvy právo.

Účinky zákona o genetickém inženýrství / zákona o genetické diagnostice

Klient výslovně souhlasí s tím, že laboratoř začne uskutečňovat smlouvu do sedmi pracovních dnů od přijetí vzorku. Možnost, že pacient sdělí, že nechce znát výsledek analýzy a související závěry nemá vliv na uzavřenou smlouvu bez ohledu na to, zda je smluvní stranou on sám, nebo je smlouva mezi zasílatelem a poskytovatelem. Pokud pacient/klient odvolá svůj udělený souhlas s genetickou analýzou, zachová se laboratoř v souladu s tím a je od dalšího plnění osvobozena. Pokud již byla zahájena práce na uskutečňování smlouvy, představují náklady 50 % kupní ceny vyplacené jakožto kompenzace.

Ztráta/zničení/poškození/změna/vadnost vzorku

Pokud je vzorek odevzdaný klientem během přepravy zničen, poškozen nebo pozměněn nebo se ztratí, spadá tato skutečnost do výlučné odpovědnosti klienta. | Pokud v důsledku poškození nebo změny vzorku během přepravy dojde k chybnému výsledku analýzy, nespadá tato skutečnost do odpovědnosti laboratoře. | Pokud ze vzorků není možné izolovat DNA, zavazuje se pacient/klient odeslat nový vzorek, aniž by mohl požadovat náhradu nákladů. Lékaři/zasílatelé si nemohou účtovat vlastní a další náklady související s přípravou vzorku. | Plnění se uskuteční odesláním výsledků analýzy a případných zjištění zasílateli nebo klientovi, a považuje se takto za dokončení. LABORATOŘ je však dále připravena zodpovědět otázky minimálně po dobu 4 týdnů po přijetí výsledku. | Není-li písemně stanoveno jinak, je plnění zahájeno co nejdříve, v každém případě pak do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Klient bere na vědomí, že genetická analýza trvá přibližně až 8 týdnů. Postoupené genetické testy mohou trvat až 12 týdnů v závislosti na jejich složitosti. | Klient je oprávněn zrušit smlouvu pouze pro nedodržení doby plnění, pokud dal LABORATOŘI přiměřený odklad alespoň 2 týdnů, pokud nebylo výslovně stanoveno konkrétní datum dodání. Pokud událost způsobí výrazné zpoždění plnění nebo je pravděpodobné, že plnění nebude možné, je laboratoř oprávněna smlouvu anulovat. Pokud je selhání zaviněno LABORATOŘÍ nebo s ní jinak souvisí, je LABORATOŘ odpovědná za škodu vzniklou v důsledku této skutečnosti, ale pouze v případě, kdy LABORATOŘ okolnost způsobila záměrně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.


Omezení odpovědnosti

LABORATOŘ je odpovědná pouze za škody způsobené klientovi v důsledku hrubé nedbalosti nebo záměru ze strany LABORATOŘE nebo jejích zaměstnanců. Odpovědnost za mírnou nedbalost, kompenzace za následné škody a finanční ztráty, nevytvořené úspory, ztráty z úroků a škody vzniklé na základě nároků třetích stran vůči klientovi je vyloučena. |Tato omezení se netýkají osobních zranění, která lze připsat na vrub LABORATOŘI a - pokud jde o klienty - poškození LABORATOŘE v souvislosti se zpracováním převedeného zboží. | Nárok na kompenzaci za pozdní plnění nebo neplnění náleží kupujícímu až do výše skutečné újmy, a to pouze tehdy, pokud LABORATOŘ konala záměrně či alespoň s hrubou nedbalostí. | Spotřebitelé a účastníci budou uvědoměni, že uvedená doporučení jsou považována za pokyny a doporučení pro různé postupy, přičemž jejich realizace je vždy odpovědností klienta a/nebo ošetřujícího lékaře. Preventivní postupy a opatření by vždy měly být koordinovány s lékařem předtím, než jsou zahájeny. | Chtěli bychom zdůraznit, že výsledky genetických analýz jsou často statistické pravděpodobnosti a výsledky genetického testování jsou technické hodnocení. Genetické analýzy jsou vždy prováděny pomocí moderních technologií, ale LABORATOŘ si vyhrazuje právo na chybovost 1 %. | Dále bychom chtěli zdůraznit, že LABORATOŘ se odmítá jakékoliv požadavky na náhradu škody, které se mohou objevit v souvislosti s budoucími nebo současnými onemocněními. Preventivní programy a akční plány nabízené laboratoří mohou riziko onemocnění sice často snížit, ale nemohou mu zcela eliminovat. Je proto možné, že se onemocnění rozvine, přestože bude klient dodržovat preventivní opatření. | Lékařská tvrzení a doporučení jsou založena na vědeckých publikacích, na něž jsou ve zprávách uvedeny odkazy. Tyto publikace byly posouzeny v souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím a jsou považovány za přesné, nicméně by neměly být nutně klienty vnímány jako konečný stav vědění. Je teoreticky možné, že budoucí genetické studie dospějí k jinému závěru a zjištění a doporučení tak zpochybní. Odpovědnost založená na nových vědeckých objevech je vyloučená. | Spotřebitelé jsou upozorňováni na to, že kromě obvyklých genetických změn, které mohou být odhaleny v LABORATOŘI, mohou existovat jiné vzácné genetické změny. Tyto změny mohou potenciálně pozitivně nebo negativně ovlivnit genetické variace, které mají být analyzovány, takže v těchto případech není možné učinit spolehlivé tvrzení o genetické variaci. Pokud se jedná o tento případ, je analýza zopakována alespoň třikrát a potvrzena, následně prohlášena za „Lékařsky nejasné - nejasný dopad, označeno jako divoký typ, dokud věda nepřinese nové poznatky“. To se týká rovněž případů, v nichž všechny analyzované fragmenty genů přinesou dobré výsledky a analýza konkrétního genu třikrát selže, protože relevantní úsek DNA není možné vyhodnotit v důsledku genetických změn. Spotřebitelé na tuto skutečnost nejsou specificky upozorňováni.


Ochrana osobních údajů

Laboratoř uchová v tajnosti všechna data získaná během genetické analýzy, a bude se tedy řídit následujícími ustanoveními: | Klient má přístup ke všem údajům, které se ho týkají, protože je zkoumanou osobou. | Zkoumaná osoba musí být vyrozuměna o nečekaných výsledcích, které mají přímou klinickou relevanci, nebo o něž si výslovně zažádá, pokud si výslovně nepřeje být informován pouze o určitém výsledku. Toto platí zejména tehdy, pokud osoba zažádala, aby nebyla informována, pokud by informace zkoumanou osobu mohly znepokojit. | Klient nebude vyrozuměn o genetických variacích, které nebyly v době analýzy dostatečně vědecky zdokumentovány, a jejich klinický dopad proto není možné jasně interpretovat. | Údaje ve své neanonymní podobě mohou být použity pouze za jiným účelem než za účelem, za nímž byla původně získány, s výslovným písemným souhlasem zkoumané osoby. | Údaje mohou být předávány pouze: osobám v zařízení, v němž byly získány, které se přímo podílejí na zkoumání, zpracování nebo hodnocení údajů, zkoumané osobě, lékaři, který dal podnět ke genetické analýze a praktickému lékaři nebo lékaři provádějícímu diagnostiku, jiné osobě pouze tehdy, pokud zkoumaná osoba k tomuto dala výslovný písemný souhlas, přičemž v takovém případě je možné písemné odvolání tohoto souhlasu. | Informace v souladu s §§ 4b a 4c federálního zákona o ochraně osobních údajů: LABORATOŘ předává osobní údaje partnerským společnostem v Německu a partnerským společnostem v dalších členských státech Evropské unie, které se podílejí na poskytování služeb nabízených laboratoří za účelem plnění smlouvy s klientem (§ 4c odst. 2 německého federálního zákona o ochraně osobních údajů). Tyto společnosti obdrží pouze ty údaje, které jsou nutné pro poskytování příslušné služby. Podle § 4c federálního zákona o ochraně osobních údajů jsou tyto společnosti smluvně vázány zpracovávat nebo používat předané údaje pouze za účelem, za jakým byly předány. Údaje musí být vhodně chráněny před neautorizovaným přístupem: | Údaje, které nebyly anonymizovány, mohou být pouze automaticky zpracovány v zařízení, kde byly získány nebo u zasílatele; měly by být skladovány odděleně od jiných typů dat a přistupovat k nim smí pouze osoby s autorizací v souladu s tímto zákonem, a to pouze prostřednictvím samostatného přístupu. | Tyto povinnosti se rovněž týkají osob podílejících se na provádění genetického testování nebo skladování nebo správě sesbíraných dat. | Je třeba zdůraznit, že nepřebíráme odpovědnost za obsah externích webových stránek a distancujeme se od obsahu souvisejících stránek, k nimž je možný přístup díky zahrnutí externích odkazů na naše stránky. LABORATOŘ neschvaluje externí obsah na stránkách, které jsou dostupné na základě externích odkazů na našich stránkách, a nepřejímá za něj tedy žádnou odpovědnost. Distancujeme se od nevhodného nebo nezákonného obsahu.

Skladování a použití vzorků

Vzorky, získaná (genetická) data a osobní informace jsou velmi důležité pro vědu a výzkum genetických onemocnění. Pokud tedy klient nevyjádří nesouhlas, jsou vzorky a data po dokončení analýzy pro výzkumné účely uschovány. Jsou-li tyto materiály použity pro další výzkum, děje se tak pouze anonymně, aby byla zaručena ochrana osobních údajů.


Klient však má právo kdykoliv odmítnout vědecké využití svých genetických vzorků bez udání důvodu a vyžádat si jejich zničení.

Různé

Závazná ujištění, závazky a přísliby mohou být přisuzovány LABORATOŘI nebo mají být považovány za přijaté LABORATOŘÍ, pokud je učinila LABORATOŘ sama. Na rozdíl od klienta, který je spotřebitelem, není zasílatel nebo ošetřující lékař ve vztahu k LABORATOŘI, a proto nemůže LABORATOŘ smluvně vázat. | Změny nebo doplnění těchto všeobecných smluvních podmínek jsou platná pouze tehdy, jsou-li provedena písemně. | Pokud je kterékoliv ustanovení, část ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek zcela nebo částečně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na účinnost, platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení. Za těchto okolností je ustanovení, o němž je zjištěno, že je neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné považováno za nahrazené ustanovením, které nejpřesněji odpovídá ustanovení, o němž je zjištěno, že je neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné, pokud jde o jeho ekonomický význam. | Laboratoř je oprávněna převést smlouvu nebo práva a povinnosti z takové smlouvy v souladu se zákonem o genetickém inženýrství nebo německým GenDG na třetí strany.
 

Podmínky pro realizaci novorozeneckých analýz

Všeobecná ustanovení

V případě novorozeneckých analýz se kromě tohoto paragrafu použijí všeobecné smluvní podmínky pro genetické testování. U novorozeneckých analýz jsou odpadní produkty metabolismu měřeny v moči, což může přinést informace o existenci některých (genetických) metabolických onemocnění. Analýza je diagnostickou pomůckou, pokud jde o přítomnost analyzovaných onemocnění. Kromě toho jsou udělena doporučení ošetřujícímu lékaři, aby mohl lépe postupovat v otázce identifikované nemoci, pokud je výsledek pozitivní. Je povinností rodiče nebo případně opatrovníka, aby vyhledal (dětského) lékaře, aby bylo možné řídit se doporučeními pro léčbu nebo prevenci. Odpovědnost za léčbu spočívá v oblasti kompetencí ošetřujícího lékaře. Veškerá doporučení poskytnutá laboratoří jsou pouze považována za návrhy/inspiraci pro ošetřujícího lékaře.

Zřeknutí se odpovědnosti

Laboratoř je odpovědná pouze za oblast technické analýzy. V žádném případě není odpovědná za účinnost doporučené léčby nebo za jakékoliv zdravotní, finanční škody nebo škody na majetku způsobené výsledkem analýzy.
 

Podmínky pro provádění krevních testů (alergie, nesnášenlivost potravin atd.)

Všeobecná ustanovení

V případě krevních testů jsou měřeny a analyzovány látky obsažené v krvi (mimo jiné protilátky). Výsledek je následně interpretován laboratoří, která doporučí další postup (například abstinenci nebo desenzitizační léčbu). Potřebný vzorek je získán napíchnutím bříška prstu.

Odběr vzorku

Pokud odesílající lékař nemá povolení provádět krevní testy, musí se klient píchnout do prstu sám přiloženou lancetou. Důkladné očištění místa v souladu s pokyny spadá do povinností klienta, přičemž tento je povinen neprodleně vyhledat lékaře v případě infekce, aby byla zajištěna správná léčba.

Zřeknutí se odpovědnosti

Doporučení vyvozená na základě těchto analýz by měla být považována za doporučení nebo inspirace pro ošetřujícího lékaře. Jakékoliv postupy týkající se svého zdraví byste měli konzultovat s lékařem. Laboratoř nepřebírá odpovědnost za účinnost doporučení, zdravotní následky doporučení, zdravotní následky nesprávného odběru vzorků nebo finanční škody vzniklé na základě této analýzy.

TaC pro marketingové aktivity

Poskytovatel si vyhrazuje právo kontaktovat klienty pro účely marketingu a získávání informací. Tento kontakt zahrnuje e-maily, sms, zprávy v mobilní aplikaci, přímou poštu a telefonický kontakt.

 

Klient však může kdykoliv odvolat svůj souhlas pomocí funkce „odhlásit se“ na konci e-mailu. V tomto případě poskytovatel již nesmí klienta kontaktovat za účelem reklamy.

Podmínky pro účast ve vědeckých studiích

Vědecké studie jsou prováděny za účelem získávání nových poznatků o cílové genetice nebo produktech poskytovatele. Účastníci berou na vědomí, že informace shromážděné vědeckou analýzou jsou zveřejněny a použity, je-li třeba, pro účely reklamy.

V takových případech jsou vzorky a údaje uchovány a zveřejněny pouze v anonymní podobě (aniž by bylo možné je propojit s identitou předplatitele). Díky tomu je zajištěna bezpečnost osobních údajů.

Poskytovatel má rovněž právo použít poskytnutý vzorek v anonymní podobě pro další vědecké účely nebo jej za tímto účelem předat dalším společnostem nebo institucím v anonymní podobě.

Klient má vždy právo ukončit svoji účast na studii a dalších vědeckých projektech bez udání důvodu a nechat existující vzorky zničit.

Poskytovatel má právo kontaktovat účastníky po dokončení studie se žádostí o nový pokus nebo o další zdravotní nebo osobní údaje. Klient však není povinen vyhovět žádosti o nový pokus ani odpovídat na další otázky.

Podmínky pro využití recenzí a zpráv o zkušenostech

Recenze a zprávy o zkušenostech poskytnuté poskytovateli se stávají vlastnictvím poskytovatele a mohou být anonymně (tj. aniž by bylo možné je přisoudit konkrétní osobě) využity pro účely reklamy.

Místo plnění a jurisdikce

Místem plnění je příslušné místo podnikání smluvního partnera pro produkt. Pokud jde o dopravu, přechází riziko na klienta, jakmile poskytovatel předá zboží zvolenému přepravci.

Příslušným soudem pro veškeré spory vzniklé na základě smlouvy mezi poskytovatelem a klientem je soud místně příslušný sídlu společnosti poskytovatele. Poskytovatel je však oprávněn žalovat klienta u jeho všeobecného soudu.